1. TARAFLAR:

İş bu Sözleşme;

i. Morpa Market Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.) “Ankara Cad. Basın İşhanı No:16/1 34410 Cağaloğlu – İstanbul” adresinde mukim Morpa Kültür Yayınları Ltd. Şti. (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

ile

 

ii. https://www.morpamarket/com/ (Bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.) üzerinde işbu sözleşme kapsamında ÜYE olan kişiler (Bundan sonra “ÜYE” ve/veya “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de ŞİRKET ve Kullanıcı her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın ŞİRKET'e ait https://www.morpamarket/com/ İnternet Sitesinden alışveriş yapabilmesine ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

3. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

3.1 İnternet Sitesi, okul öncesi, ilköğretim, kültür yayınları ve e-öğrenme ile e-kitap alanlarında basılı ve dijital yayın perakende satışı alanında faaliyet göstermektedir.

3.2 Kullanıcı, üyelik sırasında sunduğu elektronik posta adresi ile İnternet Sitesi’ne giriş yaparak İnternet Sitesi’nde alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkânı edinecektir.

3.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin ilgili bölümünden, İnternet Sitesi'ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ile üyeliğini tamamlamış olur.

3.4 İnternet Sitesi'ne üye olarak Kullanıcı sıfatı kazanabilmek için ŞİRKET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, ŞİRKET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin İnternet Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, İnternet Sitesi üyesi olarak Kullanıcı sıfatına haiz olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

3.5 Kullanıcı, Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak ŞİRKET tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

4.1.2. Kullanıcı, Sözleşme’de ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, ŞİRKET tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, ŞİRKET'in veya ŞİRKET yönetiminin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.1.3. Kullanıcı’nın ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ŞİRKET'in, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET gerekli gördüğü hallerde ÜYE’nin kimliğini, adresini veya ÜYE tarafından beyan edilmiş herhangi bir bilginin gerçekliğini doğrulayacak ilave belgeleri talep edebilir, ÜYE ile iletişime geçerek siparişini ve sipariş detaylarını doğrulayabilecektir. ÜYE bu belgeleri ve bilgileri en kısa zamanda ve talep edildiğinde sağlamak zorundadır. Bu belgelerin ÜYE tarafından sağlanmasının gecikmesi ürünün teslimat süresinin uzamasına veya siparişinin ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak iptaline sebep olabilir. Ayrıca ÜYE bu belgeleri tam ve eksiksiz olarak sağlasa dahi ŞİRKET satışı yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

4.1.5. ŞİRKET, Kullanıcı tarafından ŞİRKET'e iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. ŞİRKET işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

4.1.6. Kullanıcı, ŞİRKET'in yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.7. Kullanıcı, ŞİRKET'in sunduğu Hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitesi'ni kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda ŞİRKET’in Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

4.1.8. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve İnternet Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. İnternet Sitesi'ne ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran ŞİRKET'in mülkiyetindedir. İnternet Sitesi'nde sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ilkeleri ve kanunlarına aykırılık teşkil edecek olup, ilgili fiillerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır. İlgili uygulama fiilin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerçekleştirilecektir.

4.2. ŞİRKET’in Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. ŞİRKET, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. ŞİRKET tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, İnternet Sitesi’nden Kullanıcı’ya duyurulur.

4.2.2. ŞİRKET, İnternet Sitesi'nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİRKET, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, ŞİRKET'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ŞİRKET tarafından yapılabilir. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

4.2.3. ŞİRKET, İnternet Sitesi üzerinden, ŞİRKET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İşletmeler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ŞİRKET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web siteleri veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.4. ŞİRKET, İnternet Sitesi ve/veya ŞİRKET ile ilgili bilgilendirme amaçlı duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

4.2.5. İnternet Sitesi ve/veya ŞİRKET kapsamında yürütülen kampanya, çekiliş, indirim, promosyon ve ürünlerin tanıtıldığı elektronik ticari iletiler siparişiniz adımında onaylamanız ile tarafınıza gönderilebilecek olup bu tür iletileri reddetme hakkınız bulunmaktadır.

5. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ŞİRKET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

6.1. Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 6. madde kapsamında ŞİRKET tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte ve toplam 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması halinde otomatik olarak veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde derhal sona ermiş sayılacaktır.

6.2. ŞİRKET, Kullanıcı’ın işbu Sözleşmesi'yi ve/veya İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi, dolandırıcılık, ŞİRKET ya da üçüncü kişileri zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırılık hallerinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, ŞİRKET’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.3. Kullanıcı, kullanıcı sıfatının sona ermesi veya ŞİRKET tarafından kullanıcı sıfatının sonlandırılması hallerinde, ŞİRKET’ten herhangi bir hak, alacak veya menfaat talebinde bulunamaz.

7. MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

 

7.1. Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

7.2. Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

  • Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar,
  • Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından ŞİRKET’teki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

7.3. Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

7.4. Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle ŞİRKET’in iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu Sözleşme’yi feshedebilir.

7.5. Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda ŞİRKET sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. TEBLİGAT

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden faks, eposta,

ŞİRKET’e ise   Kullanıcı’ya ise
ŞİRKET’in İnternet Sitesi’nde yer alan iletişim adresidir.  

Üyenin üyelik sırasında belirttiği elektronik posta adresi

Üyenin sipariş sonrasında belirtilen telefon numarası

gönderilecektir. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

ŞİRKET adresinde değişiklik olması halinde bu değişiklik derhal web sitesindeki iletişim adresinin değiştirilmesi sureti ile bildirilecek ve geçerli tebligat adresi olacaktır.

ÜYE adresinde değişiklik olması halinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girerek adres bilgilerini güncellemek zorundadır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Varlığı ve geçerliği dahil Bu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. GİZLİLİK:

10.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi ŞİRKET’in ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder.

10.1.2. İşbu hükmün istisnası resmî kurumların talepleri üzerine ve/veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine yapılan ifşalar olup ŞİRKET, genel istatistiksel bilgileri gibi açıklamalarında Kullanıcı’nın ad ve soyadını vermeden, kişiye özel ve hedeflenmemiş olması koşulu ile ve anonim niteliğe getirilmiş olarak cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi genel bilgilerini istatistik amaçlar ile kullanma hakkına sahiptir. Bu husus Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmektedir.

10.1.3. ÜYE’nin Web Sitesinde sağladığı tüm bilgiler ŞİRKET tarafından mevcut teknolojinin sağladığı en iyi olanaklar ile korunacaktır.

10.1.4. ÜYE’nin Kredi kartı bilgileri sadece bankaya gönderilecek ve ŞİRKET sisteminde saklanmayacaktır.

10.1.5. ÜYE ödeme yaparken tarayıcısının sol altta göstereceği ve transfer anında gönderilen bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi riskini kaldıran SSL’in (Güvenlik Sertifikası) devrede olduğunu ifade eden kilit işaretinin bulunmasına dikkat edecektir. ÜYE kilit üzerine tıklayarak Sertifikayı görüntüleyecek ve ödeme yaptığı kurumun gerçekten alışveriş yaptığı kurum olduğuna emin olacaktır. Kilit işareti sadece ödeme aşamasında görünecektir.

10.2. KULLANICI'NIN KİŞİSEL VERİLERİ:

10.2.1. Kullanıcı kişisel verilerinin ŞİRKET İnternet Sitesi'nde yer alan aydınlatma metninde belirtildiği gibi işlenmesine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen haklarına ilişkin unsurlara ilişkin bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.2.2. Kullanıcı, onay vermiş olması halinde kendisine veri sorumlusu olan ŞİRKET’in meşru menfaatleri için, temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek olması halinde, elektronik ticari ileti gönderilmesi adına ŞİRKET iş ortaklarından olan toplu mesaj servisi sağlayıcılar ile iletişim bilgilerinin paylaşılabileceğini, sözleşmenin ifası adına finans kurumları ile finans bilgilerinin paylaşılabileceğini kabul eder.

10.2.3. Bu durumlar haricinde ÜYE bilgileri hiçbir şekilde 3. kişi veya şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Resmi ve/veya adli merciler tarafından gerçekleştirilen usule uygun talepler bu maddenin istisnasıdır.

10.2.4. ŞİRKET sitesinde Cookie teknolojisini kullanmaktadır. Cookie teknolojisi sayesinde müşterinin sepeti takip edilebildiğinden gereklidir. ÜYE bunun bilincinde hareket eder. (Cookie ile ilgili detaylı bilgiye her tarayıcının Yardım menüsünden ulaşmak mümkündür.)

10.3. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE DELİL NİTELİĞİ

ÜYE ŞİRKET tarafından tutulan, defter kayıtlarıyla, elektronik ortamda tutulan kayıtlar, ŞİRKET’in muhasebe kayıtları ve banka işlemleri nedeni ile banka kayıtlarına giren tüm kayıtların HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

10.4. FERAGAT

İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın ŞİRKET ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması ya da geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın tek başına yada kısmi olarak kullanılması başka birisinin yada devamının veya başkaca bir hak, yetki yada ayrıcalığın kullanılmasına engel olmayacaktır.

10.5. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir. Damga vergisinin ŞİRKET tarafından ödenmesi halinde, ŞİRKET, ödediği miktar için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.

10.6. FESİH

Taraflar usulüne uygun olarak noter kanalı ile bildirmek sureti ile sözleşmeyi feshedebilirler.

11. SON HÜKÜM

Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde gezinmeye devam ederek Kişisel Veriler Politikamızı kabul etmiş olursunuz. Çerezler mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır.